Pokoje na Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Zatoka Gdańska

26 czerwiec 2012r.

Zatoka Gdańska, Obszarem niezwykle interesującym pod względem przyrodniczym jest Zatoka Gdańska. Położona u wybrzeży polskich pomiędzy Mierzeją Helską a półwyspem -Sambia. Wcina się ok. 74 km w głąb lądu. W skład Zatoki Gdańskiej wchodzi w części zachodniej Zatoka Pucka, zaś w części południowej i wschodniej Zalew Wiślany oddzielony Mierzeją Wiślaną. Zatoka Gdańska zajmuje obszar 4940 krn2 /1,3 % pow. Bałtyku/. Ma kształt wielkopromienistej niecki o głębokościach od kilku metrów w Zatoce Puckiej, do 116 m w rejonie Głębi Gdańskiej (śr. gł. 59 m). Największe głębokości występują przy cyplu Półwyspu Helskiego i we wschodniej części Zatoki. Otoczenie Zatoki stanowi na przemian brzeg akumulacyjny w rejonie obniżeń pradolin i abrazyjny /klifowy/ oraz dwie mierzeje Helska i Wiślana. Powierzchnie kęp przylegających do Zatoki pokrywają głównie pola uprawne, natomiast i zbocza i tereny przykrawędziowe -lasy mieszane z udziałem buka. Obie mierzeje porasta suchy bór sosnowy i związana z nim roślinność słono i piaskolubna. Występuje ona również w rejonie pradolin, gdzie jest przedmiotem ochrony. Zatoka Gdańska stanowi w skali Bałtyku Południowego akwen charakteryzujący się wyjątkowo silnym wpływem wód rzecznych, zwłaszcza w strefie przybrzeżnej. Zdecydowaną większość ładunków zanieczyszczeń wpływających do morza odprowadzają rzeki (bezpośredni spływ ścieków komunalno-przemysłowych jest niewielki). Ponad 60% zanieczyszczeń wprowadzanych do wód Bałtyku Południowego odbiera Zatoka Gdańska. Nic więc dziwnego, że zalicza się ją do najbardziej zanieczyszczonych akwenów polskiego wybrzeża. Zachodzi wprawdzie proces samooczyszczania wody morskiej, ale trwa on dwukrotnie dłużej niż w przypadku wody słodkiej. Nadmierne ilości ścieków i odpadów zakłócają ten proces. W efekcie tego następuje silne zużycie tlenu, a zawartość niektórych metali (rtęć, ołów, kadm, arsen) przewyższa ich zawartość w otwartych wodach oceanicznych. Na wody Zatoki Gdańskiej o przeważającym zasoleniu 7 -8 %o wód powierzchniowych i 10 - 12 %o przy dnie, znaczny wpływ wywierają procesy zachodzące na lądzie. Południowa część wybrzeża Zatoki Gdańskiej jest silnie zurbanizowana i uprzemysłowiona, tworząc ogromną aglomerację miejsko-przemysłową. Bezpośrednio z Zatoką powiązane są duże i uprzemysłowione miasta i gminy. W rejonie tym zlokalizowane jest ok. 70% gospodarki morskiej kraju. Z większych zakładów przemysłowych wystarczy wymienić chociażby Rafinerię Gdańską Siarkopol czy Zakłady Nawozów Fosforowych. Obok nich funkcjonują ogromne kompleksy portowe, stocznie produkcyjne i remontowe. Jednocześnie atrakcyjne warunki naturalne (urozmaicony krajobraz - TPK, NPK, Mierzeja Wiślana; szerokie i dobrze nasłonecznione plaże, liczne interesujące i wartościowe obiekty przyrodnicze i kulturowe, tysiącletni Gdańsk oraz inne o dużych tradycjach historycznych ośrodki miejskie, cenne zabytki architektury i sztuki) -zdecydowały o ponadregionalnym znaczeniu turystycznym wybrzeża Zatoki Gdańskiej.

ocena 4,1/5 (na podstawie 17 ocen)

wczasy, morze Bałtyckie