Pokoje na Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Utrata Pomorza Zachodniego

27 sierpnia 2013r.

UTRATA POMORZA ZACHODNIEGO Do r. 1000 polityka feudałów polskich wybitnie się zwraca w kierunku północno-zachodnim, jakkolwiek zajęcie Małopolski i Śląska około r. 990 spowodowało pierwsze komplikacje z Rusią 9 i zaogniło stosunki z Czechami. Po ustabilizowaniu państwa około r. 1000 rozpoczął się nowy kierunek ekspansji, zmierzający do opanowania Łużyc, Milska, Moraw i Czech. Ekspansja ta spotkała się z silnym odporem ze strony Niemiec w których po śmierci Ottona III (1002) wzięła górę grupa feudałów wschodnich, saskich i bawarskich, dążących do zupełnego uzależnienia Słowiańszczyzny. Było to równocześnie zerwanie z kursem politycznym Ottona III, który zdążał w zasadzie do tego samego, ale na drodze współżycia w ramach jednego imperium chrześcijańskiego. W myśl koncepcji Ottona III Czechy, a zwłaszcza Polska m.ały być włączone do impenum jako równouprawnione człony, a zakątek pogański między Odrą 1 Łabą, zamieszkały przez Obodrzyców, Wieletów, Rugian, a częściowo zapewne też przez Pomorzan, był traktowany jako wspólny wróg Z chwilą wstąpienia na tron niemiecki dotychczasowego księcia bawar-1 skiego Henryka sytuacja uległa zmianie. Bolesław Chrobry został wyparty z Czech. Walka o Łużyce i Milsko trwała z przerwami aż do r. 1018 kiedy Niemcy odstąpili te ziemie Polsce. Celem łatwiejszego złamania oporu polskiego Henryk II zawarł w r. 1003 przymierze z Wieletami 1 k lkakrotnie poprowadził ich do walki przeciw Polsce. Przymierze to 1 wywołało nawet oburzenie u samych Niemców Sojusz wielecko-niemiecki nie pozostał bez wpływu na postawę Po- 1 morzan, ktorych od dawna łączyły stosunki przyjaźni z zachodnimi są- I siadami. Dotyczyło to szczególnie plemienia Wolinian, którzy ]uż w°TfZili W0^ę Z MieSzkiem" ^el^wo tych samych Wolinian razem z Wieletami pojawiło się w Ratyzbonie w r. 1007, w przeddzień drugiej wojny polsko-niemieckiej. Razem tez złożyli zapewnienie wierności krolowi niemieckiemu, oskarżając Bolesława Chrobrego że stara się przeciągnąć ich na swą stronę-. O pierwszym biskupie kołobrzes Na Pomorzu gdańskim bL^^TeZ T'1 spokrewniona z Piastami.Książę pomorski Siemomysł pojawił się razem z Brzetysławem czeskim i Kazimierzem polskim u cesarza Henryka III w Merseburgu na prawach równego I2. Nie ma żadnych danych, aby przypuszczać, że Pomorze zostało zjednoczone z resztą ziem polskich jeszcze za czasów Kazimierza Odnowiciela. Można jedynie przypuszczać, że Kazimierz po klęsce swych wschodniopomorskich krewniaków w r. 1047 doszedł z nimi do porozumienia, w myśl którego uznali oni jego zwierzchnictwo 13. Koło r. 1060 posiłki ich już wspierały wyprawę Bolesława Śmiałego na Czechy. W czasie zaburzeń wewnętrznych w Polsce osadnictwo pomorskie przekroczyło pas puszcz nadnoteckich. Linia rzeki Noteci w całym swym biegu stała się na pewien czas granicą polsko-pomorską. Bolesław Śmiały próbował powstrzymać ekspansję Pomorzan zachodnich, których kronikarz określa mianem pogan. Jednakże przy przeprawie przez rzekę (Noteć?) ciężkozbrojne rycerstwo Bolesława potopiło się w bagnach « Jakkolwiek kronikarz z klęski usiłuje zrobić zwycięstwo, Pomorze zachodnie utrzymało nadal swoją niezależność. Silniejsze walki z Pomorzanami rozgorzały dopiero u schyłku XI w. Doprowadziły one nawet chwilowo do zajęcia poważnej połaci Pomorza gdańskiego (1092). Wskutek powstania miejscowej ludności uciskanej przez załogi Władysława Hermana akcja zjednoczeniowa jednak się załamała15. Od tej chwili Pomorzanie raczej zaostrzyli opór, przechodząc nawet do ataku. Ofiarą ich napadów była zwłaszcza Wielkopolska. Szczególną aktywność Po odparciu agresji niemieckiej w r. 1109 zwycięży} program całkowitego podboju Pomorza. Zmierzał on w pierwszej kolej, ności do usunięcia spokrewnionej z Piastami dynastii wschodniopomor-skiej, a następnie również drobnych książątek nadnoteckich, wreszcie najpotężniejszych z tej plejady książąt Pomorza zachodniego, którzy zdołali już w pierwszych dziesiątkach lat XII w. opanować miasta nadmorskie, jak Kołobrzeg, Kamień, Wolin i Szczecin. W krąg podbojów podobnie jak za Bolesława Chrobrego, zostały także wciągnięte Prusy! W r. 1115 Bolesław Krzywousty wyprawił się na ten kraj. W r. 1116 zostało prawdopodobnie podbite Pomorze gdańskie, a w parę lat później, między latami 1119—1123 Pomorze zachodnie; nie jest wykluczone, że podczas tej ostatniej wyprawy zagony polskie przekroczyły Odrę i dotarły aż na wyspę Rugię.

ocena 4.1/5 (na podstawie 18 ocen)

wczasy, nad morzem, historia, pomorze, Gdańsk, wakacje, Zwiedzanie, Zabytki, Rugia, Pomorze zachodnie, Wolin, Szczecin