Pokoje na Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Organizacja ochrony przyrody

22 czerwca 2012r.

Organizację ochrony przyrody określa ustawa o ochronie przyrody z dnia 7 IV 1949 r. (Dz. U. Nr 25, poz. 180). Ustawa ta obejmuje całą problematykę ochrony przyrody oraz stanowi akt przymierza pomiędzy przyrodą a człowiekiem dążącym ku postępowi. Władzą naczelną ochrony przyrody jest minister leśnictwa i przemysłu drzewnego, który wykonuje swoje zadania przy pomocy powołanego przez siebie Naczelnego Konserwatora Przyrody działającego w Departamencie Ochrony Przyrody. Organem doradczym i opiniodawczym władz państwowych w sprawach ochrony przyrody jest Państwowa Rada Ochrony Przyrody, składająca się z 30 członków powołanych przez Radę Ministrów spośród przedstawicieli nauki, działaczy, instytucji zainteresowanych ochroną przyrody. Przewodniczącym Rady jest minister leśnictwa i przemysłu drzewnego. Naczelną władzą ochrony przyrody w województwie jest wojewoda, a sprawami ochrony przyrody zajmuje się Wojewódzki Konserwator Przyrody pracujący w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Urzędu Wojewódzkiego. Organem doradczym i opiniodawczym działającym na obszarze województwa jest Wojewódzki Komitet Ochrony Przyrody składający się z 12-15 osób. Przewodniczącego i jego zastępcę mianuje minister leśnictwa i przemysłu drzewnego, a pozostałych członków powołuje wojewoda. Naczelną władzą ochrony przyrody w gminie jest naczelnik gminy. Do Ministerstwa Oświaty i Wychowania należy w myśl obowiązującej ustawy krzewienie zasad ochrony przyrody na wszystkich szczeblach szkolnictwa oraz szerzenie idei ochrony przyrody w społeczeństwie. Do Ministerstwa Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, które zostało powołane w 1972 r. należą sprawy ochrony środowiska naturalnego. W Urzędzie Wojewódzkim utworzony został Wydział Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, któremu podlega Ośrodek Badań i Kształtowania Środowiska. Do wymienionego wydziału należy między innymi prowadzenie spraw ochrony środowiska. Inne ministerstwa zobowiązane są do załatwiania spraw z zakresu ochrony przyrody przekazanych im osobnymi przepisami. Oprócz wymienionych organów administracji państwowej i organów doradczych zagadnieniem ochrony przyrody i jej zasobów w Polsce zajmują się także instytucje naukowe. W Krakowie działa Zakład Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. W Polskiej Akademii Nauk istnieje ponadto Komitet Ochrony Przyrody i jej Zasobów oraz Komitet Człowiek i Środowisko. Do placówek naukowych należy również Zakład Ochrony Środowiska Regionów Przemysłowych PAN w Zabrzu, Zakład Ochrony i Rekultywacji Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Instytut Kształtowania Środowiska podległy Ministerstwu Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. Istnieją również w szeregu wyższych uczelni w naszym kraju placówki naukowe zajmujące się badaniami z zakresu ochrony przyrody i środowiska przyrodniczego, np. Instytut Kształtowania Terenów Zieleni i Instytut Ochrony Środowiska w Akademii Rolniczej — Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Ochrony Środowiska w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Organizacją społeczną zajmującą się ochroną przyrody i jej zasobów jest Liga Ochrony Przyrody, która współdziała z wieloma innymi stowarzyszeniami. Zgodnie z obowiązującym statutem celem Ligi Ochrony Przyrody jest m.in.: — krzewienie wiedzy o ochronie przyrody; — kształtowanie właściwego stosunku człowieka do przyrody; — oddziaływanie na kształtowanie opinii społecznej w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego; — zapobieganie uszkodzeniom i niszczeniu środowiska przyrodniczego. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody wykonuje Milicja Obywatelska i organa administracji państwowej, które mogą nakładać mandaty karne za wykroczenia przeciwko przepisom o ochronie przyrody. Straż Ochrony Przyrody współdziała z organami państwowymi w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody. Straż Ochrony Przyrody działa na podstawie rozporządzenia ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego z dnia 30 kwietnia 1957 r. (Dz. U. Nr 4, poz. 189) i w oparciu o własny regulamin. Członków SOP powołuje Urząd Wojewódzki spośród członków Ligi Ochrony Przyrody, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Polskiego Związku Łowieckiego i Polskiego Związku Wędkarskiego. Członkowie SOP otrzymują specjalne legitymacje i odznaki. Swoje obowiązki wykonują honorowo.

ocena 4.1/5 (na podstawie 18 ocen)

przyroda, nad morzem, natura