Pokoje na Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Morze Bałtyckie -terminologia

26 czerwca 2012r.

Abrazja - niszczycielska działalność morza (fal morskich) w stosunku do brzegów morskich. Antropizacja - procesy i efekty oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze. Antropofity - rośliny geograficznie obce danej strefie klimatycznej, sprowadzone przez człowieka w miejsce roślin pierwotnych. Awifauna - ogół gatunków ptaków określonego obszaru lub środowiska (ornitofauna). Bentos - rośliny zakorzenione na dnie morza (np. zostera, zamętnica). Brzegi morskie - miejsce, gdzie morze napotyka ląd (wybrzeża). Brzegowa linia - granica zetknięcia się płaszczymy wodnej z lądem (najczęściej jest to pas piasku równoległy do wybrzeża). Cieśnina - zwężenie powierzchni wodnej łączącej dwa baseny, stanowią ważne węzły szlaków komunikacji morskiej. Ekosystem - fragment środowiska naturalnego, np. zatoka, jezioro, zalew - stanowiący funkcjonalną całość, w której zachodzi wymiana materii między jej częścią żywą (biocenoza) a nieożywioną (biotop). Ekotyp - forma osobników roślin lub zwierząt jednego gatunku, różniąca się w wyniku przystosowania do życia w odmiennym środowisku, np. odmienne ekotypy tego samego gatunku (w górach i na nizinach lub nad morzem. Degradacja gruntów - proces obniżania wartości użytkowej gruntów (rzeźby, gleby, warunków wodnych, szaty roślinnej), skutkiem działalności przemysłowej, bytowej człowieka, agrotechniki lub działaniem sil przyrody (pożary, susze, erozje, trzęsienia ziemi). Depresja - obszar lądowy leżący poniżej poziomu morza (ppm). Fauna ogół zwierząt żyjących na danym obszarze. Fitocenoza - roślinna część biocenozy. Flora - ogół gatunków roślin lub roślin niektórych grup systematycznych na określonym obszarze, np. flora pobrzeży albo flora boru nadmorskiego Glacjał - okres zlodowacenia, powstawania lodowców lub powiększania się ich zasięgu. Haloflty - rośliny związane z siedliskami zasolonymi (słonorośla), np. jarnik solankowy. Kępa - obszerne fragmenty wysoczyzny morenowej powstałe w wyniku jej rozcięcia przez pradoliny rzek. Kidzina - wyrzucane przez morze różnorodne szczątki organiczne i nieorganiczne (obumarłe rozkładające się rośliny bentosowe oraz patyki, kamienie itp.). Klif - wzniesiona skalna ściana (urwisko) powstająca na wysokich brzegach w wyniku niszczącej siły fal' morskich (abrazja), silnych wiatrów i deszczów. Klif nie jest formacją stałą i ulega ciągłym zmianom (klif czynny). Laguna - zalew lub zatoka odcięta np. .mierzeją od otwartego morza, np. Zalew Wiślany. Lasy glebochronne - drzewostany, które na wydmach nadmorskich oraz klifach w pasie nabrzeżnym spełniają funkcje ochronne wobec gleb (umacniająje). Mierzeja - wąski pas lądu, dzielący zatokę od morza, np. Półwysep Helski.

ocena 4.2/5 (na podstawie 19 ocen)

A czemu by nie zarezerwować kwatery nad polskim morzem?
wczasy, morze Bałtyckie