Pokoje na Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

  [1]  2  Następna >

Walki o Puck XVII w.

25 lipiec 2012r.

Zdobycie Pucka w 1627 r. zostało okupione dużymi stratami. Zginęli oficerowie — rotmistrz Krzysztof Faliński, inżynier Rudel oraz około 800 żołnierzy, stracono także jedną szkutę. W kampanii (tej zasłużyli się kapitan Appelman i Aston, inżynier Herneck, porucznik Jan Dobiecki, chorążowie: Jakub Charzyński, Hieronim Strzelecki, Mikołaj Szpakowski. Niestety źródła nie wymieniają prostych żołnierzy, którzy "(...) z ochotą pod same mury podpadali." Za dzielność żołnierzy nagradzano w tym czasie oficerów, przeważnie szlachtę, a w piechocie i dragonii, która przy zdobywaniu zaimku i miasta miała decydujące znaczenie, służyli przede wszystkim chłopi i mieszczanie, i to ich właśnie męstwu należy zawdzięczać to duże i krwawo okupione zwycięstwo.


Potop Szwedzki

28 lipiec 2012r.

Tradycja przekazała również wiadomość o roli, jaką odegrał zakonnik z Wejherowa ojciec Grzegorz, który żarliwie namawiał do walki i obrony. W walkach ze Szwedami moment wyznaniowy odgrywał także znaczną rolę. Źródła pisane wymieniają burmistrza puckiego Tomasza Rankego oraz Jana Rossa i Jana Malotkę mieszczan jako również zdecydowanych walczyć do upadłego. Pierwszego z wymienionych król po wojnie nagrodził nadaniem w dożywocie dwu gburstw we wsi Połczynie. Ostatni był zasłużonym artylerzystą i jako żołnierz był wierny złożonej przysiędze.


1670 r. ziemia pucka

28 lipiec 2012r.

Król nie zapomniał także o samym mieście Pucku wiernie stojącym przy majestacie. 10 września 1657 r. nadał mu 30 łanów — zabranych poprzednio przez starostów pod różnymi pozorami, przywrócił też prawo połowu w morzu i zatoce dużym niewodem i małymi sieciami oraz prawo handlu rybami, w tym łososiami. W dokumencie tym podkreślał specjalnie, że czyni te wszystkie nadania w uznaniu zasług miasta i za jego wierność Rzeczypospolitej. Trzeba tu podkreślić, że Puck jako jedyne miasto pomorskie, nie licząc potężnego Gdańska, nie poddał się Szwedom. Mogli więc mieszkańcy być dumni ze swojej postawy i słusznie


Utrata Pomorza Zachodniego

27 sierpień 2013r.

UTRATA POMORZA ZACHODNIEGO Do r. 1000 polityka feudałów polskich wybitnie się zwraca w kierunku północno-zachodnim, jakkolwiek zajęcie Małopolski i Śląska około r. 990 spowodowało pierwsze komplikacje z Rusią 9 i zaogniło stosunki z Czechami. Po ustabilizowaniu państwa około r. 1000 rozpoczął się nowy kierunek ekspansji, zmierzający do opanowania Łużyc, Milska, Moraw i Czech. Ekspansja ta spotkała się z silnym odporem ze strony Niemiec w których po śmierci


Miejsce Pomorza w Polsce w Pierwszym Okresie Rozdrobnienia

27 sierpień 2013r.

MIEJSCE POMORZA W POLSCE W PIERWSZYM OKRESIE ROZDROBNIENIA Podbój Pomorza w latach 1110—1123 nie spowodował identycznych skutków prawnopublicznych na różnych jego terytoriach. Powiązanie Pomorza gdańskiego z resztą ziem polskich było silniejsze; decydowały o tym utrzymujące się po r. 1000 związki kościelne, prawdopodobnie również dziedzictwo po usuniętej wschodniopomorskiej dynastii w linii piastowskiej, a przede wszystkim słabiej rozwinięty tutaj ustrój


Kształtowanie się Polskiej Świadomości Narodowej na Pomorzu

27 sierpień 2013r.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ POLSKIEJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ NA POMORZU Wspólnotę językową ludów słowiańskich, mieszkających po obu stronach Odry, stwierdzoną przez kronikarzy niemieckich w XI w nadal podkreślali kronikarze niemieccy XII wieku". W szczególności notowali oni scisłe związki Polan i Pomorzan. Rozciągnięcie zwierzchnictwa monarchii piastowskiej nad Pomorzem zachodnim było walnym czynnikiem przyspieszającym ukształtowanie się wspolnoty etnicznej na wymienionym obszarze.


Niemieckie Uderzenie na Pomorze Zachodnie w XIII wieku

27 sierpień 2013r.

NIEMIECKIE UDERZENIE NA POMORZE ZACHODNIE W XIII W. Postawiła ona sobie za cel gospodarczą eksploatacje ludów nadbałtyckich, pośrednicząc między bardziej uprzemysłowionym zachodem Europy a bogatym w surowce obszarem nadbałtyckim. W ślad za eksploatacją i "gospodarczą szły jednak próby politycznego opanowania tych | obszarów. Hanzeaci uzależnia-I jąc od siebie finansowo miejscowych feudałów i władców domagali się skutecznie większych przywilejów, zezwoleń na zakładanie własnych faktorii, monopolizowania handlu itp. Kupcy niemieccy osiedlali się w miastach słowiańskich i organizując tam zakup surowców i sprzedaż własnych towarów.


Strona 1 z 2,   [1]  2  Następna >